två medarbetare framför laptop vid skrivbordTrots den snabba teknikutvecklingen under 2020 är det digitala samhället ännu inte tillgängligt för alla. Foto: SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Rapporter

Digitaliseringen har skett i raketfart under pandemin. Det har synliggjort vad som fungerar bra med nätet i Sverige – och vad som behöver utvecklas vidare. Myndigheten PTS har tagit fram en rapport som pekar ut hur vi kan fortsätta den digitala omställningen av samhället.

Post- och telestyrelsen (PTS) har haft i uppdrag att undersöka fyra sektorer av den digitala omställningen som drivits på av pandemin. Sektorerna är kultur, utbildning, e-handel samt vård och omsorg. 

Inom var och en av dessa sektorer har PTS analyserat hur omställningen har skett och vad som skulle kunna göras för att fortsätta utveckla området. Analysen sker utifrån fyra olika perspektiv: tillgänglighet och delaktighet, distansarbete, ledarskap samt elektronisk kommunikation.

Resultatet presenteras nu i rapporten Digital omställning till följd av Covid-19. Till hjälp i uppdraget har PTS haft Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och ett hundratal aktörer som gett sina perspektiv från de olika sektorerna.

En unik möjlighet att ta tillvara på lärdomar

PTS generaldirektör Dan Sjöblom säger att den digitala omställningen har skett plötsligt och snabbt under 2020. Det har gjort att många tjänster och verktyg har utvecklats för att vi snabbt ska kunna göra stora förändringar.

– Situationen ger oss en unik möjlighet att utifrån det vi lärt oss fortsätta ta tillvara digitaliseringens möjligheter, menar han vidare.

Finns mycket kvar att göra inom tillgänglighet

Frågan om delaktighet och de digitala verktygens roll i detta har blivit allt mer central under pandemin. I sin rapport konstaterar PTS att det finns luckor i det arbetet, och att mer långsiktighet och samverkan behövs på området.

De säger bland annat att alla ännu inte har möjlighet till e-identifiering, vilket är ett stort hinder för att kunna vara delaktig i det digitala samhället.

Bredbandsnätet fungerar bra, men skiljer sig mellan stad och landsbygd

Rapporten konstaterar också att behovet av välfungerande elektroniska kommunikationsnät har ökat under året som gått. I stort har det befintliga nätet klarat av den ökade datatrafiken, trots att trycket har varit väldigt starkt från såväl distansundervisning som hemarbete.

Men skillnaden mellan glesbygd och tätort är fortfarande stor när det kommer till bredbandshastigheter. För att hela Sverige ska kunna ställa om till digitalt behöver många aktörer vara med och sätta fokus på fortsatt utbyggnad av infrastrukturen, konstaterar PTS.